מענקים לקידום סחר בשווקי הודו וסין

תכנית קידום ייצוא ישראלי להודו וסיןמשרד התעשיה והמסחר משיק תכנית מענקים ליצואנים למדינות הודו וסין

חדשות מצויינות לחברות המעוניינות להרחיב את היקף פעילותן במדינות הודו וסין!

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה פיתח תכנית סיוע לחברות ישראליות במטרה לממש את הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית המואצת של סין והודו ולצורך גיוון יעדי היצוא של מדינת ישראל. לתכנית מספר מטרות:

  • להעמיק את פעילותן של חברות ישראליות בשווקים הודו וסין ולהגדיל את מספרן
  • להגביר את היקף היצוא
  • להרחיב את היקף הסחר עם סין והודו.

לאור העלויות הכספיות הכרוכות במימוש תכנית זו, המשרד משיק תכנית מענקים אשר תסייע לחברות ישראליות במימון העלויות הכרוכות בכך. התכנית מאפשרת ליצואנים המעוניינים להרחיב פעילותן למדינות הודו וסין לקבל מענקים בגובה של מאות אלפי ש"ח בשנה.

למי מגיע המענק?

התכנית מתמקדת בקידום מחזור העסקים של חברות בעלות מחזור מכירות בינוני עד גדול.  לשם הגשת הבקשה למענק נדרש לעמוד במספר תנאי סף: מחזור מכירות שבין 20 מש"ח ל-200 מש"ח. היקף הייצוא השנתי עומד על כ-10% מסך המכירות, כאשר הייצוא למדינות היעד אינו עולה על 30% מסך הייצוא השנתי או שאינו עולה על 20 מש"ח. כמו כן, חברות המעסיקות (או שהעסיקו בחצי השנה שקדמו להגשת הבקשה) מעל חמישה (או עובדים במדינות סין והודו אינן זכאיות להשתתפות בתכנית.

תהליך קבלת המענק

תהליך קבלת המענק לקידום פעילות הייצוא לשווקי הודו וסין כרוך בהגשת בקשה לועדה בראשות מנהל מנהל סחר החוץ. פניה לועדה נדרשת לכלול פרטים על הפעילות העסקית המיועדת בשווקי הודו וסין לרבות תיאור הטכנולוגיה/ המוצר/ השירות; תיאור המערך השיווקי של החברה; פירוט היכולת לפעול במדינת היעד ותכנית עסקית מפורטת. כמו-כן, נדרשת חברה המגישה לספק מסמכים טכניים כגון דוחות כספיים ,מבנה בעלות, אישור על ניהול ספרים ומספר הצהרות. יש לציין כי חברה אשר סבורה שהדוחות הכספיים שלה אינם משקפים את יכולתה להתרחב לשווקי היעד יוכלו לצרף הסבר המפרט מדוע לדעתה יש לבחון את זכאותה למענק. אחרי הכל – מטרת המענק היא לקדם פעילות בשווקי היעד.

 

 לשם בחינת הזכאות נקבע סולם ניקוד לחברות המגישות. רק חברות אשר קיבלו ציון הגבוה מ-60 יהיו זכאיות לקבל המענק, בכפוף למגבלות תקציב התכנית, כמובן:

סעיף

ניקוד

המוצר/ שירות

מידת ההתאמה של המוצר ו/או השירות לשוק היעד; היתרון היחסי של המוצר ו/או השירות למול המתחרים בשוק היעד; פוטנציאל הגידול בהיקף המכירות כתוצאה ממתן המענק.

35

החברה

מידת מוכנות החברה והנהלתה להתחייב למהלך תלת שנתי בהיקפים הנדרשים לחדירה למדינת היעד ובכלל זה חוסנה הפיננסי של החברה.

40

התרומה העשויה לצמוח למשק הישראלי

התרומה העשויה לצמוח למשק הישראלי מפעילות החברה במדינת היעד (במונחי גידול ביצוא, גידול במצבת כוח האדם וכדומה).

25

מענק לחברות המייצאות להודו וסין בגובה מאות אלפי שקלים בשנה

במידה ונמצאה חברה זכאית למענק, הועדה המאשרת עשויה להעניק את המענק בארבעה אופנים שונים:

1. מענק בגין השתתפות בעלויות הצבת עובד חברה – במדינת יעד, כחלק מתכנית להקמת מערך שיווקי כולל להגברת החדירה והיצוא לאותה מדינה. השתתפות זו תהא בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מעלות העובד במדינת היעד ולא תעלה על 480,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים.

2. מענק בגין השתתפות בעלות יועץ מקומי. השתתפות זו תהא בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מעלות יועץ מקומי, כולל הכנת תכנית אסטרטגית, ולא תעלה על 160,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים.
3. מענק בגין השתתפות בעלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד במדינת היעד. השתתפות זאת תהא בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מהעלות הלוגיסטית הכרוכה בהפעלת המשרד, אך לא יותר מ-60,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים.

4."מענק בטא סייט" – מענק בשיעור של חמישים אחוזים (50%), ולא יותר מ-400,000 ש"ח למימון הוצאות הנדרשות להוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/המוצר וליצירת  Reference account  בשוק היעד.

הועדה עשויה להעניק מענק המורכב מיותר מסעיף אחד אך סך הסיוע שיינתן לא יעלה על 700,000 ש"ח לשנה. יש לזכור כי המענק בגין כל סעיף לא יעלה על 50% מהוצאות החברה במדינות הודו וסין.

 

חיה בר שמחה ללוות חברות בתהליכי הפיתוח העסקי למדינות הודו וסין

חיה בר – שילוח וסחר בינלאומי תוכל לסייע לחברות בתהליך בניית התכנית העסקית בהערכת העלויות הכרוכות בשינוע הסחורות והטיפול הלוגיסיטי. כמו כן, בניהול הייבוא והייצוא של חברות המתקבלות לתכנית.

 

 Image courtesy of Stuart Miles
04-6274515

לקבלת הצעת מחיר:

שם מלא
טלפון
דוא"ל